Aquesta informació està pendent d’actualització pel curs 2019-2020

Condicions d’ús:

 • Per fer ús del servei Cangur, servei Bon dia, i/o activitat extraescolar cal que la família en sigui sòcia.
 • És indispensable no tenir cap rebut pendent de pagament. El no pagament d’un rebut domiciliat suposa una càrrega addicional d’aproximadament 3€ de despeses de devolució que la família haurà d’abonar juntament amb l’import del rebut retornat. Aquesta regularització es podrà fer a través d’un ingrés al c/c de l’AFA o bé amb la domiciliació del següent rebut.

Sistemes de pagament:

 • En el cas de les activitats extraescolars, la gestió i cobrament dels rebuts mensuals la farà cadascun dels professionals, i per cadascuna de les activitats es pagaran les següents matrícules a l’AFA:
  • 1a activitat: 10€ – 2a activitat: 8€ – 3a activitat: 6€ – A partir de la 4a activitat: 4€
   • Per exemple: si es fan 3 activitats es cobrarà: 10+8+6 = 24€ (per cada nen/a)
   • Excepcions: la inscripció a l’Esplai especial setembre no requerirà matrícula.
 • En el cas del Servei Bon dia, serà l’ AFA9d4t que gestionarà directament el cobrament a les famílies, domiciliant-ne l’import. Aquest càrrec serà dintre dels 10 dies naturals del mes següent a l’activitat.

Altes i baixes d’una activitat extraescolar:

Un cop s’inscriu un infant a una extraescolar, cal el compromís de pagament fins gener (inclòs) si es vol donar de baixa en l’activitat dintre del primer període, o fins el maig (inclòs) si la baixa es produeix dintre del segon període (encara que es decideixi no assistir a l’activitat).

Tanmateix, els casos justificats, com per exemple una malaltia llarga, s’analitzaran en particular entre la comissió i l’empresa gestora per trobar la solució més adient i així es comunicarà a la família.

Per a donar de baixa un infant d’una activitat extraescolar, caldrà enviar un correu electrònic a extraescolars@afanoudequart.cat indicant el nom de l’activitat i el nom del nen/a.