Sistemes de pagament:

Per fer qualsevol servei o activitat gestionada per l’AFA cal que la família en sigui sòcia.

La quota de família associada es passarà el càrrec a través de domiciliació bancària amb el cost de la quota anual (15€ per unitat familiar). El cost per a les noves famílies és 45€ ja que cal sumar 30€ com a quota d’alta (30 + 15 = 45€).

En el cas de les activitats extraescolars, per cadascuna de les activitats es pagaran les següents matrícules:

1a activitat: 10€ – 2a activitat: 8€ – 3a activitat: 6€ – A partir de la 4a activitat: 4€

Per exemple: si es fan 3 activitats es cobrarà: 10+8+6 = 24€ (per cada nen/a)

Excepcions:

  • Bon Dia i l’Esplai especial Setembre (sense matrícula) –
  • L’Esplai comptarà com 1 activitat encara que s’hi vagi més d’1 dia/setm.

En el Servei Bon dia serà l’ AFA9d4t que gestionarà directament el cobrament a les famílies, domiciliant-ne l’import. Aquest càrrec serà dintre dels 10 dies naturals del mes següent a l’activitat.

Altes i baixes d’una activitat:

Un cop s’apunta un infant a una extraescolar, cal el compromís de pagament fins gener (inclòs) si es vol donar de baixa en l’activitat dintre del primer període, o fins el maig (inclòs) si la baixa es produeix dintre del segon període (encara que es decideixi no assistir a l’activitat).

Tanmateix, els casos justificats, com per exemple una malaltia llarga, s’analitzaran en particular entre la comissió i l’empresa gestora per trobar la solució més adient i així es comunicarà a la família.

Per a donar de baixa un infant d’una activitat extraescolar, caldrà enviar un correu electrònic a extraescolars@afanoudequart.cat indicant el nom de l’activitat i el nom del nen/a.