En primer lloc, és molt important que les famílies sapigueu que per poder participar de les Activitats Extraescolars, del servei Bon Dia i del Servei Cangur quan aquest s’ofereix és requisit que la unitat familiar sigui sòcia de l’AFA, i que estigui al corrent del pagament de les quotes i dels rebuts domiciliats.

Aquest curs 2018-2019, la quota d’associat es pagarà mitjançat domiciliació bancària.

Les quotes pel curs 2018-2019 són les següents:

Quota anual per unitat familiar: 15€

Quota alta associat, només es paga el primer any, 30€ per unitat familiar. Per tant, les noves famílies hauran de pagar 30€ com a quota d’alta + 15€ = 45€.

El pagament es farà per domiciliació bancària.

Formularis:

  • Alta d’associades: Aquest curs 2018-19 TOTES LES FAMÍLIES heu d’omplir el formulari d’alta, ja que ens servirà per elaborar una base de dades per una posterior llista de correu de l’AFA. Trobareu el formulari d’alta a la pàgina  Associar-se a l’AFA.
  • Bon dia: caldrà fer la inscripció mitjançant un formulari.
  • Servei Cangur: caldrà sol·licitar-lo en el termini que s’especifiqui mitjançant un formulari.

Suspensió de participació o baixa d’una activitat

El no pagament d’un rebut domiciliat suposa una càrrega addicional d’aproximadament 3€ de despeses de devolució que la família haurà d’abonar juntament amb l’import del rebut retornat. Aquesta regularització es podrà fer a través d’un ingrés al c/c de l’AFA o bé amb la domiciliació del següent rebut. El no pagament de 2 rebuts consecutius suposarà la suspensió de participació d’aquell/a alumne/a en l’activitat i/o servei fins que no es regularitzi la situació econòmica.

 

Per qualsevol dubte, podeu contactar-nos al correu electrònic info@afanoudequart.cat