Des de l’AFA de l’escola 9d4t us convidem a totes les famílies a fer-vos-en sòcies ja que l’AFA és un instrument de representació i participació de les famílies a Flyer pq AFAl’escola. Ser família sòcia de l’AFA contribueix a un millor funcionament de l’escola i, per tant, a l’èxit educatiu dels nostres fills i filles.

L’import de la quota de família sòcia és voluntari, amb l’interès i objectiu que totes les famílies es puguin sentir part de l’AFA, i que tots els infants i famílies puguin gaudir dels serveis que oferim i quedar coberts per les assegurances. Si voleu conèixer els beneficis que us ofereix associar-vos a l’AFA cliqueu la imatge.

Aquestes activitats i serveis que gestiona l’AFA suposen una despesa de contractació, de compra de material, etc. Per finançar-ho, l’AFA necessita rebre de les famílies una quota anual, que des de l’AFA recomanem que sigui de 15€ per unitat familiar. Aquest import pot ser superior o inferior per poder garantir que cap família queda exclosa per raons econòmiques.

La Quota Voluntària és un projecte aprovat en l’assemblea de Juny del curs 2018-2019 i la seva continuïtat ha estat ratificada en les assemblees posteriors de final de curs. Per poder continuar, demanem responsabilitat a les famílies en la seva aplicació.

La quota de família sòcia es cobrarà mitjançant domiciliació bancària. Per qualsevol dubte o qüestió relacionada amb el pagament podeu contactar amb tresoreria@afanoudequart.cat.

En donar-vos d’alta, us demanem si voleu ser família guia o rebre l’acompanyament. Això s’emmarca dins el projecte de l’AFA de Família Guía. Us animem a participar-hi!

Persona Referent 1: (obligatori)
Nom i cognoms:
DNI (00000000X):
Telèfon:
Adreça de correu electrònic:

Persona Referent 2:
Nom i cognoms:
DNI (00000000X):
Telèfon:
Adreça de correu electrònic:

Dades alumnat:

Nom i cognoms de l'alumne/a 1:
P3P4P51r2n3r4t5e6e

Nom i cognoms de l'alumne/a 2:
P3P4P51r2n3r4t5e6e

Nom i cognoms de l'alumne/a 3:
P3P4P51r2n3r4t5e6e

Domicili:

Adreça habitual de l'alumnat:
Codi Postal:
Població:

Import i pagament:


Indica la quantitat:

La quota de família sòcia es cobrarà mitjançant domiciliació bancària.

Dades bancàries:

Des de l'1 de febrer 2014 hi ha en vigor la normativa de pagaments SEPA (Standard Euro Payment Area).

Acceptació d'Ordre SEPA
Mitjançant l'acceptació d'aquest formulari d'ordre de domiciliació, autoritzeu a (A) l'AFA 9d4t a enviar ordres a la vostra entitat financera per debitar càrrecs al vostre compte i (B) a la vostra entitat financera per debitar els imports corresponents al vostre compte d’acord amb les instruccions de l'AFA 9d4t. Entre d'altres, teniu dret a ser reemborsat per la vostra entitat financera d’acord amb els termes i condicions del contracte subscrit amb la mateixa. En tot cas aquest reemborsament haurà de ser instat per part vostra en el termini màxim de 8 setmanes a partir de la data en que es va debitar en el vostre compte. Podeu obtenir informació addicional sobre els vostres drets a la vostra entitat financera.

Nom i cognoms de la persona titular del compte:

Adreça de correu electrònic:

NIF/NIE/Passaport del titular del compte:

Nom de l'Entitat Bancària:

IBAN BANCARI (número de compte sencer):

Aquest número de compte serà el de referència de l'AFA per cobrar tant la quota de família sòcia com els serveis utilitzats i gestionats directament per l'AFA: Servei Bondia i el Servei Bonatarda de l'AFA, en cas de fer-ne ús.

Autoritzacions:

En/Na amb DNI com a pare/mare/persona tutora legal dels alumnes... de l'escola 9d4t, autoritzo que les imatges dels meus infants puguin aparèixer a les fotografies o vídeos corresponents a les activitats d'oci, lectives i/o extraescolars organitzades per l'AFA i que puguin ser publicades al web, CD's, revistes municipals i altres mitjans.

La persona usuària autoritza amb aquest acte a l'AFA 9d4t a tractar les dades per a les finalitats expressades i, per tant, l’autoritza a incorporar aquestes dades als seus fitxers o tractament d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del 27 d'abril de 2016 (RGPD) sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal. La persona usuària pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades.


PROJECTE "FAMÍLIA GUIA":

Vols formar part del projecte Família Guia?
La Família Guia tindrà la funció de rebre una nova família i resoldre-li dubtes sobre les dinàmiques de l'escola i les activitats gestionades per l'AFA com les extraescolars, els Serveis Bon Dia i Menjador, etcètera.
Des de la comissió de Projectes de l'AFA es dona suport a les Famílies Guia (veieu pàgina web, apartat Projectes).
Animeu-vos!

En cas d'interessar-vos el projecte, marqueu la casella que correspongui:
Vull ser Família Guia
Vull rebre l'acompanyament d'una Família Guia

Data (dd/mm/aaaa):

Rebreu un correu electrònic resumint el tràmit que heu fet, pot trigar algunes hores.D'acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del 27 d'abril de 2016 (RGPD) sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les seves dades seran incorporades a un fitxer del qual AFA Nou de Quart és responsable.

Les dades facilitades seran utilitzades per les tasques pròpies de les gestions per l'Associació de Famílies d'Alumnes de l'Escola 9d4t. L'associat/ada dona la seva autorització pel tractament de les mateixes. El responsable del fitxer és l'AFA de l'Escola 9d4t, el domicili social és c/Mas Ferriol 1-3, 17242 de Quart.

Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació, d'acord amb la normativa vigent, enviant-nos un email a info@afanoudequart.cat.

Amb el gir del rebut es carregarà 0’50€ per despeses de l’entitat bancària. D’altra banda, el no pagament d’un rebut domiciliat suposa una càrrega addicional d’aproximadament 6,55€ de despeses de devolució que la família haurà d’abonar juntament amb l’import del rebut retornat. Aquesta regularització es podrà fer a través d’un ingrés al c/c de l’AFA o bé amb la domiciliació del següent rebut.

Per qualsevol dubte, podeu contactar-nos al correu electrònic info@afanoudequart.cat