El “Servei Cangur” s’ofereix al conjunt de famílies sòcies de l’AFA quan hi ha alguna activitat com reunions de curs, assemblees de l’AFA, xerrades, etc., fent-se càrrec l’AFA del cost econòmic del servei.
En aquest enllaç detallem el funcionament del servei i el protocol d’actuació en cas d’accident amb lesió que hem elaborat conjuntament l’empresa Nexxe i la comissió d’Activitats de l’AFA amb l’objectiu de millorar el servei.
Per fer ús del Servei Cangur, us recordem que és imprescindible:
  • Ser família sòcia de l’AFA.
  • Quinze minuts abans de la reunió, xerrada, assemblea, … caldrà entregar la mainada a la/es persona/es responsables del servei a la Biblioteca de l’escola. Si no hi ha aquesta entrega presencial de la persona adulta responsable de cada menor, l’AFA no es farà responsable de l’acolliment del menor.
  • Omplir el formulari d’inscripció

Al setembre es tornarà a oferir aquest servei.

MOLT BON ESTIU!!!