Degut a la situació de pandèmia aquest 1er trimestre no s’ofertaran activitats extraescolars gestionades des de l’AFA i queda pendent valorar si es farà més endavant, a partir del 2n trimestre.

Sí que es mantindrà el servei Bon Dia i s’oferirà el servei Bona Tarda de 16.15 a 18h de dilluns a divendres.

 

Condicions d’ús:

 • Per fer ús del servei Cangur, servei Bon dia, Bona Tarda i/o activitat extraescolar cal que la família sigui sòcia de l’AFA.
 • És indispensable no tenir cap rebut pendent de pagament. El no pagament d’un rebut domiciliat suposa una càrrega addicional d’aproximadament 6,55€ de despeses de devolució que la família haurà d’abonar juntament amb l’import del rebut retornat. Aquesta regularització es podrà fer a través d’un ingrés al c/c de l’AFA o bé amb la domiciliació del següent rebut.

Sistemes de pagament:

 • En el cas de les activitats extraescolars, la gestió i cobrament dels rebuts mensuals la farà cadascun dels professionals, i per cadascuna de les activitats es pagaran les següents matrícules a l’AFA:
  • 1a activitat: 10€ – 2a activitat: 8€ – 3a activitat: 6€ – A partir de la 4a activitat: 4€
   • Per exemple: si un infant fa 3 activitats es cobrarà: 10+8+6 = 24€
   • Excepcions: la inscripció a l’Esplai especial setembre no requerirà matrícula.
  • En el cas del Servei Bon Dia i Bona Tarda, serà l’ AFA9d4t que gestionarà directament el cobrament a les famílies, domiciliant-ne l’import. Aquest càrrec serà dintre dels 10 dies naturals del mes següent a l’activitat.
 • El cobrament dels rebuts de quota de soci i serveis de l’AFA comporta un càrrec de 0,50€ efectuat per l’entitat bancària.

Altes i baixes d’una activitat extraescolar:

Si es vol donar de BAIXA un infant un cop inscrit a una extraescolar, caldrà enviar enviar un correu electrònic a extraescolars@afanoudequart.cat indicant el nom de l’activitat i el nom del nen/a abans del 31 de gener. La baixa serà efectiva a partir del febrer i encara que l’infant no assisteixi a l’activitat caldrà mantenir el pagament durant el període de octubre a gener (inclòs). Si no s’avisa abans d’aquesta data aleshores caldrà mantenir el pagament fins al maig (inclòs).

Tanmateix, els casos justificats, com per exemple una malaltia llarga, s’analitzaran en particular entre la comissió i l’empresa gestora per trobar la solució més adient i així es comunicarà a la família.

Les ALTES a les activitats un cop acabat el període de preinscipcions NO estan garantides. La comissió d’extraescolars posarà a disposició nous períodes de preinscripció o la possibilitat de donar-se d’alta d’una extraescolar durant el curs en funció de les possibilitats de gestionar-ho, les places lliures i la demanda. S’utilitzaran els canals habituals de comunicació de l’AFA per informar-ne’n.